สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายของกระทรวงการคลัง ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. (04 มีนาคม 2559)
 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายของกระทรวงการคลัง ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. จึงมีผลให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ ไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
- ส่วนราชการที่ใช้งานเครื่อง GFMIS Terminal ได้แก่
• สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลางและคลังจังหวัด
• กรมธนารักษ์
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
• สำนักงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ส่วนราชการที่ใช้งาน Web Online จัดซื้อจัดจ้าง (PO) ในส่วนที่เชื่อมต่อกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)