รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 ตุลาคม 2560)
 

                    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561