รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2 เมษายน 2561)
 

                               ส่วนราชการสามารถเรียกดูรหัสกิจกรรมหลัก และรหัสงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแนบ

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสกิจกรรมหลักเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รหัสงบประมาณงบกลางในการกำกับดูแลของสำนักงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง