ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง URL ในการเข้าใช้งานระบบ GFMIS Web Vendors และ GFMIS Web Report
 

                            ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป GFMIS Web Vendors จะเปลี่ยน URL ในการเข้าใช้งานระบบเป็น https://vendors.gfmis.go.th แทน http://vendors.gfmis.go.th และ GFMIS Web Report จะเปลี่ยน URL ในการเข้าใช้งานระบบเป็น https://gfmisreport.gfmis.go.th แทน http://gfmisreport.gfmis.go.th

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 0 2034 3335