เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 กันยายน 2560)
 

                    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ได้ตามรายการแนบ

      - ความสำคัญของกองคลัง กับงานในอนาคต
      - ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      - กองระบบการคลังภาครัฐ
      - การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( กองบริหารการรับจ่ายเงินภาครัฐ )
      - การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( กองกฏหมาย ) เพิ่มข้อความตัวหนังสือสีแดง
      - การจัดทำบัญชีภาครัฐสิ้นปีงบประมาณ
      - การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
      - หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ตาม ว144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560
      - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 144 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
      - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 307 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
      - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.5/ว 327 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560