ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขบ.03 เวอร์ชัน 1.11 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป (30 ก.ค. 2551)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์ม ขบ. 03 ใหม่ โดยขยายช่องการกำหนด ให้สามารถมองเห็นเลขที่เงินทดรองราชการเป็น 16 หลัก จึงขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขบ.03 เวอร์ชัน 1.11 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ ส่วนราชการจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม ขบ.03 เวอร์ชันเดิมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS