ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บช.02 เวอร์ชั่น 1.05 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป(29 ส.ค. 2551)
 

          ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์ม บช. 02 ใหม่ ในเรื่องการตั้งค้างรับค้างจ่าย โดยแก้ไขการระบุช่องประเภทเอกสารจากเดิมที่กำหนดเป็น SQ เปลี่ยนเป็น SW จึงขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บช.02 เวอร์ชัน 1.05 เพื่อใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ ส่วนราชการจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม บช.02 เวอร์ชันเดิมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS