ระบบ GFMIS จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 24.00 น. ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 8.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบ GFMIS Version 2 รวมทั้งประมวลผลข้อมูลยกยอดเงินฝากคลังและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(26 ก.ย.2551)
 

  ระบบ GFMIS จะปิดทำการตั้งแต่วันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 8.00 น. เพื่อปรับปรุงและทดสอบระบบ GFMIS Version 2 รวมทั้งประมวลผลข้อมูลยกยอดเงินฝากคลัง ข้อมูลยกยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับ PO เงินนอกงบประมาณ และเอกสารสำรองเงินแบบมีหนี้ จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

     ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป