คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (23 ก.ย. 2551)
 
         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การปรับปรุงบัญชีย้อนหลังใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และคู่มือการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง ได้ตามรายการด้านล่าง

        หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.4/ ว 320 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551
        คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลัง