เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 สิงหาคม 2561)
 

              ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามแนบ
      

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 1

      - ภาพรวมพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (เฉพาะเรื่องการบัญชีและการรายงาน)
      - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
      - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง)  

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 2

      - แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : สิ้นปีงบประมาณ
 

Description: http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif เอกสารประกอบการบรรยายช่วงที่ 3

      - การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ)  
      - การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ 365 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
      - การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กองระบบการคลังภาครัฐ)