ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2558 (2 เม.ย. 2558)
 

          ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2558 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/00268 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ         ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2558 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง

         รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ประเภท CX และ CK รอบเดือนมีนาคม 2558
         รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย ประเภทอื่นๆ (ไม่ใช่ CX และ CK) รอบเดือนมีนาคม 2558
         ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนมีนาคม 2558