เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และการเงินผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5
(25 ก.พ. 2558)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณ และการเงินผ่าน Web online รุ่นที่ 1-5 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้องฝึกอบรม 101 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ GFMIS
         สิทธิการเข้าใช้งานในระบบ

         ระบบงบประมาณ
- การสำรองเงินและรายงานระบบงบประมาณ
- การโอนงบประมาณแบบคราวละมากๆ (Mass)
- ระบบรับและนำส่งเงิน

         ระบบเบิกจ่าย
- กระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web online
  - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้าง (PO)
  - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อจ้าง (PO)
  - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก
  - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายในของหน่วยงาน
  - รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินจ่ายเมื่อสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
  - รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม
  - รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
  - กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิกเงิน
  - กระบวนการค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน
  - กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน
  - การเรียกรายงาน SAP LOG ผ่าน GFMIS Web online
 - รายการเบิกเกินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืม
  - การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน – ในปีงบประมาณ
  - การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน - ข้ามปีงบประมาณ
  - การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม- ในปีงบประมาณ
 - การบันทึกรายการล้างเงินยืม- ข้ามปีงบประมาณ
  - กรณีเงินงบประมาณ
  - กรณีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
  - กรณีเงินนอกงบประมาณ