วิดีทัศน์ประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (18 ก.พ. 2558)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวิดีทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้จากรายการแนบ 

         วีดีทัศน์การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ตอนที่ 1
         วีดีทัศน์การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ตอนที่ 2
         วีดีทัศน์การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ตอนที่ 3