เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
(18 ก.พ. 2558)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้จากรายการแนบ 

          การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)