การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามเกณฑ์จัดสรรของสำนักงาน ก.พ.ร. จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (29 พ.ย. 2556)
 

                    กรมบัญชีกลางได้โอนจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามเกณฑ์จัดสรรของสำนักงาน ก.พ.ร. จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในระบบ GFMIS ให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาและจังหวัด สามารถตรวจสอบเลขที่เอกสารสำรองเงินที่ได้รับการโอนจัดสรรฯ ได้ตามเอกสารแนบ สำหรับหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินรางวัล ขอให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 131 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ที่ กค 0409.3/ ว 438 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 และ ที่ กค 0423.3/ว439 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

รายละเอียดเลขที่เอกสารสำรองเงิน