รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (14 ต.ค. 2556)
 

                    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557