ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2556 (4 ต.ค. 2556)
 

                    ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2556 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 114 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

                    ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2556 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง

รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนกันยายน 2556

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย รอบเดือนกันยายน 2556