ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลังตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 GFMIS (30 ก.ย. 2556)
 

                     ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลัง ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป