แจ้งผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2556 ด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน เพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 56 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 (11 มิ.ย. 2556)
 

     ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนมีนาคม 2556 เพิ่มเติม ผ่านระบบ GFMIS สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามรายการด้านล่า

       อนุมัติ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2556 เพิ่มเติม
        อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2556 เพิ่มเติม