วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด
 

     ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการเสริมศักยภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของคลังเขต และคลังจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         บทบาทสำนักงานคลังจังหวัด ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
         รายงานเร่งรัดการเบิกจ่าย