วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3
 

     ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

        -  สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

        -  ระบบงบประมาณ
             วีดิทัศน์ระบบงบประมาณ 1
             วีดิทัศน์ระบบงบประมาณ 2
             วีดิทัศน์ระบบงบประมาณ 3

        -  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
             ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
              ข้อมูลหลักผู้ขาย
              การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส.01)
              การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส.04)
              ตรวจรับพัสดุ
              รายงานการบันทึกและรายงาน Online
              การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

        -  ระบบเบิกจ่าย
             กระบวนการในการเบิกจ่าย, ขบ.01
             ขบ.02 จ่ายตรง
             ขบ.02 จ่ายผ่าน(เงินใน), ขบ.03 จ่ายผ่าน(เงินนอก)
             ขบ.11
             การอนุมัติ
             รายงาน Online, การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน(ขจ.05)
             เบิกเกินส่งคืน
             การล้างลูกหนี้เงินยืม

        -  ระบบรับและนำส่งเงิน
             ภาพรวมระบบรับและนำส่ง
             การบันทึกรายการรับและนำส่งของตนเอง
             การบันทึกรายการรับและนำส่งแทนกัน
             การค้นหาและการกลับรายการ
             การบันทึกรายการเช็คขัดข้อง

        -  ระบบบัญชีแยกประเภท
             ภาพรวมระบบบัญชีแยกประเภท
             การบันทึกและปรับปรุงบัญชี
             การบันทึกรายการโอนขายบิล
             การบันทึกรายการผลักส่ง
             การปรับปรุงรายการสิ้นปีงบประมาณ
             รายงานในระบบ GFMIS Web Online

        -  ระบบสินทรัพย์ถาวร
             ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
             การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์และรายงานสินทรัพย์รายตัว(สท.01,สท.11,สท.12)
             การบันทึกรายการสินทรัพย์(สท.13-สท.18)
             การกลับรายการสินทรัพย์(สท.19-สท.21)
             รายงานระบบสินทรัพย์ถาวร