เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3
 

    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ (New User) รุ่นที่ 1-3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
         ระบบงบประมาณ
        ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ระบบเบิกจ่าย
        ระบบรับและนำส่งเงิน
        ระบบบัญชีแยกประเภท

         ระบบสินทรัพย์ถาวร
                     ภาพรวมระบบสินทรัพย์ถาวร
                    การบันทึกรายการ
                    รายงานสินทรัพย์