วีดิทัศน์ ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6
 

     ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 21 -22 และ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

        -  สิทธิการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
        -  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
             ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
             ข้อมูลหลักผู้ขาย
             การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส01)
             การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(บส04)
              ค้นหา ยกเลิก แก้ไข ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
              การตรวจรับงาน และการยกเลิกการตรวจรับงาน
              รายงาน

        - การตรวจรับใบสั่งซี้อสั่งจ้างผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และการสลาย PO       
        - กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน(ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง)