เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6
 

    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานบน Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online รุ่นที่ 1 – 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 21 -22 และ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้าง
         ข้อมูลหลักผู้ขาย
        การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
        การค้นหา ยกเลิก แก้ไข ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
        การตรวจรับงาน
        การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
         รายงาน