วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 – 3
 

     ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมการจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 1 – 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

       สิทธิการใช้งาน Web Online Token Key กองแผน ในระบบ GFMIS
        การวางแผนงบประมาณผ่าน Web Online
        ชี้วัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
        มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณพ.ศ.2556