เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer
 

    ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

           การสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
      
           ระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web online 
                - ผู้ขาย
                - ใบสั่งซื้อ-2 ประเภท
                - ค้นหา , แก้ไข , ยกเลิก ใบสั่งซื้อ
                - ตรวจรับ
                - รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Webonline

           กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online
                - กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS
                - รายงาน Web online

           ระบบสินทรัพย์ถาวร
                - ภาพรวมระบบสินทรัพย์
                - การบันทึกรายการสินทรัพย์
                - รายงานระบบสินทรัพย์

           การสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS