วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer ( 20 พ.ค. 2556)
 

     ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม GFMIS Web Online สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต คลังจังหวัด ที่เป็น Trainer ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 101 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตามรายการแนบ

       การสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
        ระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web online
        ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP
        กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Webonline
        การบันทึกรายการสินทรัพย์
        เงินทดรองราาชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
        แนวทางปฏิบัติการตั้งวงเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
        การบัญชี สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด