กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 เม.ย. 2556)
 

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนตุลาคม 2555 – มกราคม 2556 ผ่านระบบ GFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับ อปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท. รวมเป็นเงิน 32,385,397,486.00 บาท

        
ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556