หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk งดใช้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อหมายเลข 0 2298 6341 (2 ต.ค. 2555)
 

         หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับสอบถามหรือแจ้งปัญหา GFMIS Helpdesk งดใช้บริการชั่วคราว กรุณาติดต่อหมายเลข 0 2298 6341