รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค. 2555)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้

          รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
          รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
          รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556