แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (28 ก.ย. 2555)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 เพิ่มเติมจากระบบ e-GP ระยะที่ 1 โดยครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธี และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS Web Online สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสัญญา และการบริหารสัญญา

        
  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 (5) (15) กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดตามแนบ

          หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 378 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ