ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลังตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 – วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 (25 ก.ย. 2555)
 

         ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลัง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 – วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

         ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป