การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ VDO Conference (22 ส.ค. 2555)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางจะจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขตทุกเขต และถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านเครือข่าย Intranet ของกรมบัญชีกลาง ณ สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

       กรมบัญชีกลางจึงขอให้คลังจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและซักถามปัญหาผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังเขต และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านเครือข่าย Intranet ของกรมบัญชีกลาง ตามวันและเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/33609 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555