กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2554 (เพิ่มเติม) ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (31 ก.ค. 2555)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนสิงหาคม 2554 (เพิ่มเติม) ผ่านระบบ GFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท. รวมเป็นเงิน 1,660,906,536.00 บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2554 (เพิ่มเติม)