ระบบ GFMIS ปิดการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป (29 มิ.ย. 2555)
 

         เนื่องจากการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (การบันทึกปรับแผนการใช้จ่ายเงิน วผ.01) จะหมดเขตในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 24.00 น. ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถเข้าระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป