กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (13 มิ.ย. 2555)
 

         กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ผ่านระบบ GFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม. รวมทั้งสิ้น 7,853 อปท. รวมเป็นเงิน 6,661,213,884.52 บาท

ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2555