การตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (ว 173) (15 พ.ค. 2555)
 

         ส่วนราชการที่เข้าใช้งานในระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งานที่กำหนดไว้ในบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ทุกประเภทของบัตร ได้จากรายละเอียดตามแนบ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 173 เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
สิทธิคำสั่งงาน (Transaction Code)