ข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 4 (25 เม.ย.2555)
 

         ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 4 แยกเป็นรายกระทรวง กรม ในหัวข้อ Mapping เบิกจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อหน่วยงานที่มีข้อมูลการ Mapping เบิกจ่าย ที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 4
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน