คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (PFMS-FRP) ใน Web Form และ E-Form ผ่านระบบ GFMIS Web Online (17 เม.ย. 55)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกข้อมูลระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (PFMS-FRP) ใน Web Form และ E-Form ผ่านระบบ GFMIS Web Online พร้อมทั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ จากรายการด้านล่าง

คู่มือการบันทึกระบบ PFMS-FRP ใน Web Form และ E-Form
โปรแกรม Picasa
โปรแกรม FSResizer
โปรแกรม Winzip