แจ้งผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2555 ด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว 19 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (5 เม.ย. 2555)
 

         ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนมีนาคม 2555 ผ่านระบบ GFMIS สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามรายการด้านล่าง

อนุมัติ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2555
อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2555
ไม่อนุมัติ รายการเอกสารสำรองเงิน จำแนกตามหน่วยงาน รอบเดือนมีนาคม 2555