สิทธิคำสั่งงาน (Transaction Code) ของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (30 มี.ค. 2555)
 

         ส่วนราชการสามารถตรวจสอบสิทธิคำสั่งงาน (Transaction Code) ของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) ในแต่ละประเภทของบัตร Smart Card ได้ตามแนบ และหากมีข้อขัดข้องประการใด ขอให้แจ้งกลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์ ได้ที่ 0 2298 6660

คู่มือรายงานและรายละเอียดชนิดของสิทธิของ Terminal