เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS (27 มี.ค. 2555)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS ตามแนบ

ภาพรวมของการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กระบวนการเบิกจ่ายเงินและการรายงานผล

สิทธิการใช้งาน GFMIS Token key (กองแผนงาน)
สิทธิในระบบ GFMIS และการใช้งาน GFMIS Token Key สำหรับกองแผนงาน
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token key

วิธีการบันทึกปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
การวางแผนงบประมาณ ผ่าน Web Online