การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (26 มี.ค. 2555)
 

         ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในส่วนของแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ส่วนราชการและจังหวัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS โดยระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น

กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น และนำข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของทุกหน่วยงานเข้าระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ในระบบ GFMIS ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 117 เรื่อง การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS