โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS (22 มี.ค.2555)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และ/ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ จำนวนรุ่นละ 100 คน ระหว่างวันที่ 19 - 26 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสามารถปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ได้ ตามขั้นตอนที่กำหนด

กรมบัญชีกลาง จึงขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อ ส่งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และ/ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละ 2 คน โดยกรอกแบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส่งให้กรมบัญชีกลาง ทางโทรสารหมายเลข 0 2127 7148 - 9 ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2555

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 06857 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS