โครงการฝึกอบรมระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการส่วนกลางระดับกรม รุ่นที่ 5 (12 มี.ค. 2555)
 

         ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมระบบ Web Online หลักสูตรสำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม รุ่นที่ 5 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ของส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ และระบบบัญชีแยกประเภท ผ่าน Web Online ในวันที่ 14 มีนาคม 2555

กรมบัญชีกลาง จึงขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ส่งให้กรมบัญชีกลาง ทางโทรสารหมายเลข 0 2127 7148 หรือ 0 2127 7149 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2555

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0404.4/ 08123 เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบ Web Online หลักสูตร สำหรับส่วนราชการในส่วนกลางระดับกรม