ข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว(27 ก.พ.2555)
 

         ส่วนราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลการ Mapping เบิกจ่ายที่กรมบัญชีกลางดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แยกเป็นรายกระทรวง กรม ในหัวข้อ Mapping เบิกจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน