ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้ เนื่องจากใช้รหัสงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว(23 ก.พ.2555)
 

         ส่วนราชการที่มีชื่อตามรายการเอกสารแนบที่ 1 สามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้ เนื่องจากใช้รหัสงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว ได้ตามรายการเอกสารแนบที่ 2

รายชื่อกรมที่มีข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้
ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ระบบไม่ดำเนินการยกเลิกให้ เนื่องจากใช้รหัสงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว