รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ปรับปรุงรหัสงบประมาณงบกลาง) (22 ก.พ.2555)
 

         ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ปรับปรุงรหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง) ดังนี้

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555