ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม PO ที่ยกเลิก) (17ก.พ.2555)
 

         ส่วนราชการสามารถเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม PO ที่ยกเลิก) โดยแยกเป็นรายกระทรวง กรม ดังนี้

ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน