ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม ง.241) (16 ก.พ.2555)
 

         ส่วนราชการสามารถเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน (เพิ่มเติม ง.241) โดยแยกเป็นรายกระทรวง กรม ดังนี้

ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ Mapping รหัสงบประมาณปี 2555 เพื่อชดใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน